Patch Note 25.08.73 (The Leader of New Era : Episode 1-2) Page 4


 

 

  • เพิ่มชนิดของอาวุธที่ตัวละครสามารถส่วมใส่กับ Stance นั้นๆเมื่อเอาเมาส์ไปชิ้นที่รูป Stance


  • ปรับหน้าต่างระบบ Story Book ใหม่

 

 


 
ทีมงาน Granado Espada
ประกาศเมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 00.01 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า